Biuro Brokerskie Bella Broker
Dziś mamy: Środa, 17 kwietnia 2024.
Imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
Waldemar Burzykowski Biuro Brokerskie Bella-Broker OpoleWaldemar Burzykowski Biuro Brokerskie Bella-Broker OpoleWaldemar Burzykowski Biuro Brokerskie Bella-Broker OpoleWaldemar Burzykowski Biuro Brokerskie Bella-Broker Opole
 

Strona główna

OFERUJEMY NAJTAŃSZE I NAJLEPSZE UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NNW, KOMUNIKACYJNE  I OC DLA KLUBÓW SPORTOWYCH, STOWARZYSZEŃ - MOŻLIWE WSPARCIE FINANSOWE. INFORMACJE e-mail biuro@bella-broker.com telefon 77 455 60 91 , 667 450 455

Nazwa firmy:

 Waldemar Burzykowski Biuro Brokerskie Bella-Broker     w Warszawie i Opolu.

NIP 754-191-95-40 Regon 531244857

Właściciel firmy uzyskał uprawnienia brokerskie w dniu 28 czerwca 1999 roku, nr zezwolenia KNF 615 / 99. 

Biuro Brokerskie od 1999 roku ściśle współpracuje z Instytutem Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. Wiemy jak złagodzić skutki kontroli podatkowej - specjalny program ubezpieczeniowy.

UWAGA UWAGA UWAGA

Ubezpieczysz mieszkanie nie wychodząc z domu, bez wizyty agenta, informacja biuro@bella-broker.com Specjalna promocja dla nowych klientów - obniżka opłat  za wszelkie ubezpieczenia zawarte za pośrednictwiem Biura Brokerskiego Bella-Broker sięgająca 20% wymaganej przez towarzystwa składki.          Informacje biuro@bella-broker.com telefon 77 455 60 91, 667 450 455.

Wdrożyliśmy pierwsze w Polsce grupowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
w Opolskiej Izbie Doradców Podatkowych oraz byliśmy konsultantami i referentami ubezpieczenia grupowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych (funkcjonującego obecnie).

Załączniki:  Zezwolenie Brokerskie

Specjalizacja: Ubezpieczenia firm i osób prywatnych.

Ubezpieczenia związków, klubów sportowych.

Doradztwo ubezpieczeniowe, pomoc w uzyskaniu odszkodowań i świadczeń.

Specjalne korzyści dla stałych i nowych Klientów naszej kancelarii.

Aktualności

Ubezpieczenie zawodników

25.08.2014


Dz.U. z 2014 poz. 715 • Brzmienie od 30 maja 2014
USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Rozdział 7
Bezpieczeństwo w sporcie

Art. 37. 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy jest obowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje lekarzy uprawnionych do wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w ust. 1, a także zakres wymaganych badań lekarskich, uwzględniając specyfikę współzawodnictwa sportowego.
Akty wykonawcze

Art. 38. 1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz zawodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej — na polskim związku sportowym.

Super tanie ubezpieczenie NNW

30.07.2012

Rewelacyjne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Informuję, że za naszym pośrednictwem  można zawrzeć ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przy sumie ubezpieczenia 5000zł składka roczna wyniesie 36zł

Przy sumie ubezpieczenia 10000zł składka roczna wyniesie 60zł

a przy sumie ubezpieczenia 20000zł składka roczna to 96zł.

Składkę można płacić na wskazane konto bankowe nawet w miesięcznych ratach !!!

Świadczenia sa wypłacane za każdy procent uszczerbku na zdrowiu w wysokości 1% sumy ubezpieczenia co daje przy uszczerbku np 5% odpowiednio 250zł, 500zł i 1000zł.

Do zawarcia ubezpieczenia potrzebne są następujące informacje: imię nazwisko, Pesel adres zamieszkania, wybór sumy ubezpieczenia i e mail na adres biuro@bella-broker.com

ubezpieczenie wszystkich nieruchomości płatne mies

22.08.2011

To ubezpieczenie może być absolutnym sposobem na rozwiązanie problemu ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych. Wiemy jak to zrobić. Składka płatna miesięcznie bądź kwartalnie, wraz z podatkiem od nieruchomości lub czynszem.

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarski

22.08.2011

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2011 roku
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zmianami), od 2006 roku wdrażany jest w Polsce system ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia zdarzeń losowych:
• dla produkcji roślinnej, tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych i roślin strączkowych od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru. Ubezpieczenie obejmuje ryzyko szkód spowodowanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawiny, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.
• dla produkcji zwierzęcej, tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawiny oraz w wyniku uboju z konieczności.
Przepisy ustawy dopuszczają możliwość ubezpieczenia upraw roślin i zwierząt od wszystkich określonych w ustawie ryzyk lub wybranych przez producenta rolnego.
Wydane 29 listopada 2010 roku rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. U. Nr 235 poz. 1540) określa, że w 2011 roku dopłata z budżetu pokrywa 50% składki ubezpieczeniowej do 1 ha upraw i 50% składki do 1 sztuki zwierząt gospodarskich.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi określa corocznie w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa.
o Maksymalne sumy ubezpieczenia 1 ha upraw rolnych w 2011 roku (Rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2010 roku, Dz. U. nr 226 poz. 1481):
- zboża, rzepak, rzepik – 6 000 zł,
- kukurydza – 10 000 zł,
- chmiel – 40 000 zł,
- tytoń – 35 000 zł,
- warzywa gruntowe – 129 000 zł,
- drzewa i krzewy owocowe – 61 000 zł,
- truskawki – 50 000 zł,
- ziemniaki – 30 000 zł,
- buraki cukrowe – 9 000 zł,
- rośliny strączkowe – 15 000 zł,
o Maksymalne sumy ubezpieczenia 1 sztuki zwierzęcia w 2010 roku:
- bydło – 13 000 zł,
- konie – 13 000 zł,
- owce – 800 zł,
- kozy – 800 zł,
- świnie – 1 500 zł,
- kury – 53 zł,
- kaczki – 65 zł,
- gęsi – 250 zł,
- indyki – 130 zł,
- strusie – 750 zł
Sumę ubezpieczenia ustala producent rolny z zakładem ubezpieczeń, ale wysokość nie może przekroczyć ustalonych maksymalnych sum ubezpieczenia.
Jeżeli stawki taryfowe przekroczą 6% sumy ubezpieczenia dopłaty do składek nie przysługują.
Obowiązkowe ubezpieczenia upraw od określonego ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie.
Od 1 lipca 2008 r. rolnik, który uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw.
Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw o których mowa w ustawie od co najmniej jednego z ryzyk. Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez: powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne,
Rolnik ma zatem obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat w zakresie ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych i roślin strączkowych, od zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru. Fakt nie zawarcia przez rolników umów ubezpieczenia upraw rolnych nie będzie miało wpływu na ubieganie się przez nich o płatności bezpośrednie. Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, będzie obowiązany do wniesienia opłaty za jego niespełnienie. Wysokość opłaty, obowiązującej w każdym roku kalendarzowym stanowić będzie równowartość w złotych 2 euro od 1 hektara (wg kursu NBP) i należy ją wpłacać na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika.
Sankcje nie będą stosowane jeżeli:
-Minister właściwy do spraw rolnictwa nie zawrze umów z zakładami ubezpieczeń w sprawie dopłat do ubezpieczeń,
-Rolnik nie zawrze umowy obowiązkowego ubezpieczenia z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej 2 zakłady ubezpieczeń (w szczególności z powodu zaoferowania stawek taryfowych powyżej 6%).
Zakłady ubezpieczeń, które zawarły umowy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
-Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Warszawie,
-Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
-Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
-HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie.
Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych jest konieczne w związku z unijnym obowiązkiem posiadania polis ubezpieczenia dla 50 % upraw rolnych prowadzonych przez rolników, którzy od 2010 r. będą ubiegać się o inne formy wsparcia z budżetu krajowego w przypadku wystąpienia klęsk.
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. nr 150, poz. 1249 z późn. zmianami),
2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia na 2011 r. (Dz. U. nr 226, poz. 1481),
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2011 r. (Dz. U. nr 235, poz. 1540),
Opracowanie: Kazimiera Rybicka
Na podstawie opracowania Kazimiery Rybickiej z ogólnie dostępnego źródła

ubezpieczenia majatkowe
ubezpieczenia na zycie
Waldemar Burzykowski Bella - Broker, Wszelkie prawa zastrzezone45-273 Opole, ul. Puzaka 28B/2 tel. (077) 455-60-91, fax (077) 455-60-91tel.kom. 0 601-508-205 biuro@bella-broker.com
Wizyt na stonie 158360